Privacy Verklaring Stichting Saraswati Aangan

Stichting Saraswati Aangan, gevestigd aan de Noordweg 157 2548 AD te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring periodiek te raadplegen. Voor u is het belangrijk om te weten dat wij uw gegevens nooit aan derden zullen verkopen.

Onze algemene gegevens:

Statutaire naam:          Stichting Saraswati Aangan

Statutaire zetel:           Den Haag

Datum van oprichting:  29 mei 2019

Website:                       www.stichtingsaraswatiaangan.nl

KvK-nummer:               74981439

RSIN:                           860096920

IBAN:                           NL95 ABNA 0847131084

Wanneer we in deze privacy verklaring spreken over de website, dan bedoelen we daarmee www.stichtingsaraswatiaangan.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die wij vastleggen, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Stichting Saraswati Aangan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Voor het doneren via de website maken we gebruik van de diensten van Mollie en vragen we uw:

• Naam

• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Adres

• Postcode

• Woonplaats

• Land

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingsaraswatiaangan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Saraswati Aangan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Stichting Saraswati Aangan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Saraswati Aangan verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Saraswati Aangan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u contact opneemt per e-mail met Stichting Saraswati Aangan, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver met als doel om uw vraag te kunnen beantwoorden. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De gegevens van donaties en donateurs worden bewaard voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen voor onder andere de belastingdienst. De gegevens in ons boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Ontvangers van gegevens

Bij een donatie via www.stchtingsarasvatiaangan.nl wordt u voor de transactie verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor (Mollie) door middel van een beveiligde verbinding. Meer gegevens over het beleid van Mollie kunt u vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy.

Gebruik van cookies

Stichting Saraswati Aangan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel gebruikt het betaalsysteem Mollie tracking cookies

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via de instellingen van uw internetbrowser. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Of kijk op: https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/cookies-verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Saraswati Aangan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingsaraswatiaangan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Saraswati Aangan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Saraswati Aangan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingsaraswatiaangan.nl

Wijzigingen

Stichting Saraswati Aangan behoudt te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.